• Wersja kontrastowa ALT + 4

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

Biuletyn Informacji Publicznej CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1
SEKRETARIAT - 9 00 - 17 00

www.domkultury.com.pl
91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39
tel.(42) 655 06 00, (42) 655 06 30
e-mail: kontakt@czp1.elodz.edu.pl


KONCEPCJA PRACY

Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi
na lata 2017 - 2022

Charakterystyka placówki
Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 jest placówką oświatowo – wychowawczą, powołaną w 1999 roku przez Radę Miasta Łodzi w drodze połączenia Młodzieżowego Domu Kultury Łódź-Bałuty, Ogrodu Jordanowskiego oraz Ośrodka Edukacji i Kultury Ekologicznej. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 jest jednostką budżetową, co oznacza, że placówka jest utrzymywana przez Miasto. CZP 1 prowadzi działalność nieodpłatną.

  Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 prowadzi działalność w czterech obiektach:
 • „Emdeku na Zawiszy”, mieszczącym się przy ul. Zawiszy 39, który jest główną siedzibą placówki;
 • Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Łanowej 14 b, Filii nr 1;
 • Ośrodku Edukacji Ekologicznej przy ul. Wycieczkowej 107, Filii nr 2.
 • Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda, 91 – 416, ul. Pomorska 16 a, W placówce pracują nauczyciele oraz instruktorzy (specjaliści) prowadzący bezpośrednie działania z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz. Ponadto CZP 1 zatrudnia pracowników administracji i obsługi, którzy są niezbędni do właściwej działalności placówki. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi przyznaje liczbę etatów dla placówki na każdy kolejny rok szkolny, natomiast budżet na dany rok kalendarzowy. Placówka jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz Miejscem Odkrywania Talentów nadanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przy CZP 1, na rzecz dzieci i młodzieży, działa Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, której celem jest wspieranie działalności placówki.

  Wizja i misja placówki

  Misja
  Naszą misją jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, tworzenie pozytywnych wzorców zachowań obywatelskich poprzez organizację czasu wolnego, animację działań integracyjnych wśród społeczności lokalnej oraz zapobieganie patologiom społecznym.
  ,,Pomóżmy dzieciom,by każdy stał się tym, kim stać się może”.
  Janusz Korczak

  Wyróżnia nas szeroka oferta, przyjazne warunki pracy, niewielkie grupy w których pracujemy, profesjonalna i pełna zapału kadra oraz otwartość na każdego wychowanka. Dajemy możliwość ,,równego startu" i równych szans dzieciom i młodzieży. Jesteśmy po to, by w czasie wolnym od nauki w szkole, organizować dla dzieci i młodzieży stałe zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w zakresie działalności artystycznej, rekreacyjnej i sportowej oraz cykliczne imprezy kulturalne. Wspieramy rodzinę i szkołę w edukacji i wychowaniu. Współpracujemy ze wszystkimi dla których istotne są sprawy kultury. Stwarzamy możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości, wrażliwości i kreatywności, zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, przygotowując świadomych odbiorców kultury.

  Dokumenty wspierające koncepcję:

 • Plan nadzoru pedagogicznego;
 • Arkusz organizacyjny;
 • Plan pracy placówki;
 • Program wychowawczy i profilaktyczny;
 • Statut CZP 1.


  Akty prawne

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.60),
 • Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1010).
 • Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm. ),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 poz. 1658)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2017 poz. 1628);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 52, poz. 466).  Obszary rozwoju
  Jakość to sposób myślenia,który powoduje, że stosuje się
  i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań

  E. Deming

  Jakość działań edukacyjnych proponowanych przez CZP 1 dzieciom i młodzieży to wszystko co najlepsze - obecnie i w przyszłości. To nieuchronność i potrzeba zmian oraz konieczność ustawicznego doskonalenia podejmowanych działań i kształtowania coraz lepszych ku temu warunków. Realizacja założonych celów wymaga współdziałania wszystkich podmiotów związanych z placówką, a planowanie pożądanych zmian powinno opierać się na obiektywnej i systematycznej diagnozie jej funkcjonowania oraz analizie uzyskiwanych efektów.

  Ideą przewodnią naszych działań jest właśnie jakość; w naszej opinii oznacza ona:

 • Zaangażowanie całej społeczności placówki w realizację wspólnych celów;
 • Dążenie przez wszystkie zainteresowane podmioty do utrwalenia wspólnie przyjętych wartości;
 • Wspólne planowanie, podejmowanie decyzji i pracę zespołową;
 • Odpowiednią strukturę organizacyjną i procedury funkcjonowania placówki;
 • Program pracy placówki, uwzględniający potrzeby, oczekiwania i możliwości wychowanków;
 • Możliwości kadrowe, bazowe i finansowe placówki;
 • Programy profilaktyczne;
 • Maksymalnie i efektywne wykorzystanie czasu zajęć w grupach;
 • Doskonalenie i rozwój zawodowy kadry stosowny do edukacyjnych i organizacyjnych potrzeb placówki oraz stabilność kadry;
 • Wysoki stopień zaangażowania i pomoc rodziców;
 • Otwartość na współpracę z innymi placówkami oświatowymi i środowiskiem lokalnym;
 • Promowanie własnych działań i ich efektów;
 • Wykorzystanie dorobku innych placówek do doskonalenia własnych działań;
 • Aktywne i konkretne wspieranie placówki przez władze oświatowe i samorządowe;
 • Rozbudowę i modernizację bazy oraz wyposażenia placówki.


  a) kształcenie

 • Ujawnianie i rozwijanie talentów, uzdolnień, zainteresowań i umiejętności;
 • Wpływ na pozytywny rozwój osobowości oraz przygotowanie uczestników do życia społecznego;
 • Wychowanie miłośników, entuzjastów, propagatorów sztuki - aktywnych uczestników i twórców życia kulturalnego;
 • Poszukiwanie, realizowanie i upowszechnianie form wychowania dla demokracji;
 • Szeroko pojęta edukacja kulturalna;
 • Dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie sprawności fizycznej uczestników;
 • Pogłębianie i poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin, szczególnie wykraczającej poza programy szkolne;
 • Realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno - wychowawczych;
 • Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;
 • Tworzenie wzorców i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego spędzania czasu wolnego;
 • Poznawanie i kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego;
 • Tworzenie atmosfery do wychowania uczestników w duchu korczakowskiej myśli pedagogicznej w poczuciu zaufania, bezpieczeństwa i partnerstwa;
 • Kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur;
 • Rozwijanie swej działalności w sposób umożliwiający stałe wzbogacanie jej form, zasięgu i skuteczności;
 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży, możliwości czynnego udziału w wartościowych artystycznie, społecznie i wychowawczo różnorodnych formach działalności placówki.  CZP 1 jest idealnym miejscem, gdzie można nauczyć się wprowadzania innowacji i przełamywać stereotypy. Staramy się zatem dzielić się z innymi swoim dorobkiem i bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dlatego organizujemy dla nauczycieli innych placówek warsztaty twórcze i zajęcia dla dzieci.

  b) wychowanie
  ,,Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.
  Janusz Korczak

  Program wychowawczy CZP 1 opiera się na założeniu, iż obowiązkiem placówki i każdego nauczyciela jest stymulowanie rozwoju wychowanka w pożądanym kierunku, a także wspieranie rodziców w dążeniu do zapewnienia młodemu człowiekowi warunków do wszechstronnego rozwoju. Do jego realizacji służyć będą przede wszystkim zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, artystyczne, rekreacyjne i sportowe, jak również udział w imprezach oraz projektach z udziałem środowiska lokalnego. Jednym z najważniejszych jego zadań będzie tworzenie klimatu dla poszanowania rodziny, ojczyzny i działania w taki sposób, aby wychowankowie uczyli się dostrzegać innych i rozumieli potrzebę odpowiedzialności za społeczność, której są uczestnikami. Pamiętamy również o potrzebie ciągłego doskonalenia pracy wychowawczej, która wynika z zasady dobrowolności pojmowanej jako swoboda wyboru.Wyzwaniem w obecnych czasach staje się coraz częściej rozbudzanie potrzeb i ukierunkowanie zainteresowań, zwłaszcza że nasza placówka ma spełniać ważne zadania w zakresie edukacji, wychowania i opieki oraz upowszechniania kultury. Dzieci i młodzież wymagają wyjątkowej zachęty - oferty zaspokajającej ich potrzeby, która byłaby atrakcyjną, alternatywną propozycją dla niepożądanych zachowań i form spędzania wolnego czasu. Ideą naszej placówki jest tworzenie atmosfery do korczakowskiego wychowywania uczestników w poczuciu zaufania, bezpieczeństwa i partnerstwa oraz integrowanie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Dążymy do tego, by nasze działania uczyły wrażliwości i inspirowały do twórczego myślenia, budziły zainteresowania, rozwijały pasje i uzdolnienia, bo "wychowywać oznacza wyzwalać i dodawać energii, usuwać wpływy zagrażające naturalnemu i spontanicznemu rozwojowi". Organizujemy różnorodne formy prezentacji dorobku i osiągnięć dzieci i młodzieży, promujemy dziecięcą i młodzieżową twórczość artystyczną i przygotowujemy do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

  c) działalność imprezowa

  Jest tworzona w oparciu o tradycję, zapotrzebowanie środowiska, potrzeby prezentacji grup twórczych, a także kalendarz imprez ogólnopolskich i miejskich, jako jego uzupełnienie i wzbogacenie. Roczny plan imprez to projekt ramowy, z którego wyrastają plany imprez miesięczne wzbogacone o nowe, dobre pomysły - efekty działań artystycznych grup lub ważne głosy środowiska. W planach miesięcznych, uwzględniamy efekty nowo realizowanych projektów artystycznych czy sportowych. Działalność imprezową organizujemy tak, by miała największy zasięg, najlepszą promocję, by informacja docierała do najszerszego kręgu potencjalnych odbiorców. Terminy imprez muszą być koordynowane z innymi istotnymi imprezami w mieście. Współpraca nauczycieli w CZP 1 jest zaplanowana i wynika m.in. z następujących zadań: wspólna praca pracowni i zespołów, organizacja imprez, udział w konkursach. Bogata działalność animacyjna wymaga współpracy wielu osób o różnych kompetencjach. Dobra współpraca i zaangażowanie nauczycieli w realizację projektów sprawia, że placówka jest dobrze postrzegana w środowisku lokalnym, dobrze oceniana jest jakość merytoryczna imprez oraz sprawność organizacyjna CZP 1. Ważną formą współpracy nauczycieli, ale także pracowników niepedagogicznych, są wspólne przedsięwzięcia artystyczne łączące ze sobą różne dziedziny sztuki. Współpracujący w zakresie działań interdyscyplinarnych pracownicy wspólnie ustalają cel, formę i treść koncertów jubileuszowych, przedsięwzięć artystycznych, koncertów i spektakli upamiętniających ważne wydarzenia, jubileuszowe itp. Inną formą współpracy nauczycieli jest praca w grupach powoływanych do wykonania określonego zadania tj.: ewaluacja, organizacja imprez, wyjazdy, projekty i wymiany zagraniczne.

  e) Współpraca z Radą Rodziców

  Niezwykle ważna jest dla nas bardzo dobra współpraca z rodzicami - społecznikami. Ich kontakt z placówką nie może ograniczać się do odprowadzania dzieci na zajęcia. Wspólnie z nauczycielami wspieramy rodziców w procesie wychowania dzieci, na bieżąco reagujemy na potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice są aktywnymi uczestnikami życia naszego domu kultury, uczestniczą w imprezach, pomagają w realizacji działań CZP 1jak również wspomagają placówkę (również finansowo) oraz mają wpływ na modyfikację koncepcji naszej pracy.

  f) Promocja placówki - działania propagujące działalność CZP 1 w środowisku lokalnym

 • Doskonalenie strony internetowej;
 • Realizacja programu imprez, przygotowanie i realizacja projektów edukacyjnych;
 • Systematyczna współpraca z dziennikarzami prasy, radia, TV, Internetu w zakresie rekrutacji i reklamy działań placówki;
 • Prezentacja efektów pracy na forum placówki i w środowisku;
 • Działalność charytatywna;
 • Współpraca z rodzicami;
 • Przykładanie dużej wagi do właściwej prezentacji placówki, jej oferty oraz osiągnięć artystycznych i sportowych;
 • Systematyczna współpraca z organizacjami i instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym;
 • Prowadzenie strony placówki na internetowym portalu społecznościowym FACEBOOK;
 • Przygotowanie wydawnictw - folderów reklamowych i płyt CD i DVD;
 • Okazjonalne kartki z życzeniami świątecznymi;
 • Prowadzenie bezpośredniej akcji promocyjnej z okazji nowego roku szkolnego.


  g) Zarządzanie i organizacja

 • Polityka kadrowa pozwalająca skupić wokół placówki pedagogów - pasjonatów o wysokich kwalifikacjach;
 • Organizacja form doskonalenia zawodowego;
 • Wzbogacanie bazy placówki;
 • Właściwe zarządzanie finansami placówki, właściwe negocjowanie umówi ich egzekwowanie.
 • Aktywne włączenie pracowników administracyjnych w szeroko rozumiany proces wychowawczy realizowany w placówce;
 • Dobrze przygotowany, uwzględniający wychowanka i jego potrzeby oraz zgodny z literą prawa tygodniowy rozkład zajęć oraz plan imprez.
 • Bezpieczeństwo uczestników.


  Ewaluacja
  Ewaluacja zaproponowanej koncepcji odbywać się będzie na podstawie:

 • Analizy wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego;
 • Ewaluacji wewnętrznych;
 • Opinii wychowanków, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.do góry