Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

OFERTY PRACY


Łódź, dn.5.11.2018 r.

C Z P nr 1


| PROTKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI |Łódź, dn.15.10.2018 r.| OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI |
Pliki do pobrania:

| REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI |

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

| KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE |

| OŚWIADCZENIE |


Łódź, dn.29.06.2017 r.| PROTKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI |Łódź, dn. 12.06.2017 r.
Dyrektor
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

ogłasza nabór kandydatów do pracy

w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, 91-818 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39,
na stanowisko starszego referenta ds. organizacji imprez
w wymiarze 1 etatu

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • Uczestniczenie we wszystkich działaniach zakładu pracy w zakresie organizacji zajęć, kursów i imprez (konkursów, wystaw, występów, pokazów, targów, konferencji, imprez rozrywkowych i okolicznościowych itp.).
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego w placówce (konserwacja i dokonywanie podstawowych napraw, instalacja i aktualizacja oprogramowania prowadzenie instruktaży dla pracowników w zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu komputerowego) oraz opieka nad pracownią komputerową.
 • Komputerowe przygotowywanie materiałów informacyjnych i reklamowych dot. działalności placówki (informatory, plakaty, ulotki, regulaminy, terminarze, dyplomy, certyfikaty itp.)
 • Prowadzenie badań i sondaży dla potrzeb placówki.
 • Współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami oświatowymi, instytucjami kulturalnymi, urzędami, instytucjami i przedsiębiorstwami prywatnymi.
 • Obsługa techniczna imprez (nagłośnienie, oświetlenie itp.).
Wymagania niezbędne (konieczne):
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego wyroku za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno – skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 z późn. zm.);
 • wykształcenie średnie,
 • biegła znajomość obsługi komputera (środowiska Windows, Internet ),
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość realizacji dźwięku i akustyki oraz systemów oświetlenia imprez,
 • znajomość sieci teleinformatycznych,
 • uprawnienia elektryczne,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, sumienność i zaangażowanie, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność rozwiązywania konfliktów, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy z zespole, umiejętność stworzenia prawidłowej atmosfery twórczej pracy, kultura osobista i takt pedagogiczny.

Od kandydata oczekujemy:
 • umiejętności kreatywnego myślenia oraz pisania i redagowania tekstów,
 • dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności pracy w grupie,
 • mile widziana znajomość komputerowych programów graficznych,
 • mile widziane zainteresowanie kulturą, oświatą i wychowaniem oraz problemami społecznymi,

Oferta musi zawierać:
 • CV z listem motywacyjnym,
 • kwestionariusz osobowy ,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno – skarbowe.
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 ze zm.)
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich pozwalających na zatrudnienie na stanowisku specjalisty – instruktora ds. projektów międzynarodowych i organizacji imprez

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń itp.
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii,
Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:

„Nabór na stanowisko starszego referenta ds. organizacji imprez w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi”
należy składać osobiście w: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
(sekretariat dyrektora)
91-818 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39

w terminie: od dnia 12 czerwca 2017r. do dnia 26 czerwca 2017r.
w godzinach 10.00 – 16.00

Dokumenty dostarczone do CZP 1 po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora CZP Nr 1.
O terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr CZP 1 w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem.
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie 1 miesiąca od upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Andrzej Gruszczyński dyrektor CZP Nr 1 w Łodzi| Menu |
© 2019 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600