Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

informuję, że:

1. Administratorem Państwa–uczestnika zajęć/rodziców/opiekunów danych osobowych jest Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi,91-818 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 42 655 06 00lub adresem email: czp1.zawiszy39@wp.pl;
3. Państwa dane osobowe - uczestnika zajęć/ rodziców/opiekunów prawnychbędą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych
w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce;
4. Państwadane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
5. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych zgodnie z RODO;
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w;
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Kliknij, aby zamknąć tę informację.Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

INFORMACJE OGÓLNE


C Z P nr 1

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1

jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego działającą na prawach młodzieżowego domu kultury.
Siedziba placówki znajduje się w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 39. W skład Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wchodzą filie:

1. filia nr 1 – Ogród Jordanowski, 91-117 Łódź, ul. Łanowa 14 B,

2. filia nr 2 – Ośrodek Edukacji Ekologicznej „W Lesie Łagiewnickim”, 91-518 Łódź, ul. Wycieczkowa 107.

3. Filia nr 3 – Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda, 91 – 416, ul. Pomorska 16 a,


CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 W ŁODZI

www.domkultury.com.pl

91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39

tel.(42) 655 06 00, (42) 655 06 30
e-mail: czp1.zawiszy39@wp.pl


WYSZUKIWARKA
| Menu |
© 2017 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600