Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

OGŁOSZENIA I KONKURSY


Łódź, dn.5.11.2018 r.

C Z P nr 1


| PROTKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI |Łódź, dn.15.10.2018 r.| OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI |Łódź, dn.29.06.2017 r.| PROTKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI |
Łódź, dn.10.03.2017 r.

 

Dyrektor

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

 

ogłasza nabór kandydatów do pracy

 

w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, 91-818 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39,

 

 na stanowisko starszego referenta ds. organizacyjnych

w wymiarze 1/2 etatu

 

Data publikacji ogłoszenia: 13.03.2017r.

Termin składania ofert: 27.03.2017r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

 

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 

 

·         prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątków CZP nr 1 w księgach inwentarzowych, aktualizacja zapisów w księgach inwentarzowych,

·         przygotowanie dokumentacji dla komisji likwidacyjnej i uczestnictwo w komisji likwidacyjnej do fizycznej likwidacji sprzętu,

·         prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych należących do CZP nr 1,

·         dopilnowanie terminów i prawidłowości przeprowadzania okresowych przeglądów i kontroli,

·         realizowanie wniosków pokontrolnych,

·         przygotowywanie list przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

·         przygotowywanie list na herbatę i środki do mycia,

·         przygotowywanie list ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację środków ochrony indywidualnej,

·         współpraca przy organizacji imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży,

·         współpraca przy opracowywaniu oraz wykonywanie materiałów informacyjno-reklamowych,

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego wyroku za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno – skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 z późn. zm.),  
 • posiadanie wyższego wykształcenia,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja  w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, sumienność i zaangażowanie, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność rozwiązywania konfliktów, selekcji informacji, słuchania i  wyciągania wniosków, umiejętność pracy z zespole. 

 

 

Wymagania dodatkowe:

·        biegła obsługa komputera,

·        znajomość obsługi programów Microsoft Office, Excel, ProgMan Software Wyposażenie, oraz programów graficznych (Corel, Photoshop),

·        znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, prawa budowlanego, przepisów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych,

·        doświadczenie w organizacji imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży,

·        doświadczenie w opracowywaniu i wykonywaniu materiałów informacyjno-reklamowych (ulotki, plakaty, banery itp.)

 

Oferta musi zawierać:

 • CV z listem motywacyjnym,
 • kwestionariusz osobowy ,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 ze zm.)
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich  pozwalających na zatrudnienie

            na stanowisku referenta ds. finansowych,

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń itp.
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii,

 

 

Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP CZP1

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko starszego referenta ds. organizacyjnych”

w  Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi”

 

należy składać osobiście w:    Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

(sekretariat dyrektora)

91-818 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39

 

w terminie:                       od  dnia 13 marca 2017r. do dnia 27 marca 2017r.  

                                                         w godzinach 10.00 – 16.00

 

Dokumenty dostarczone do CZP 1 po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28 marca 2017 r.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora CZP Nr 1.

O terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1

w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr CZP 1 w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem.

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 1 miesiąca od  upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Andrzej Gruszczyński
dyrektor CZP Nr 1 w Łodzi


Obywatel
| Menu |
© 2019 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600