Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

ORGANIZACJA I PRZEDMIOT

DZIALALNOŚCI PLACÓWKI


C Z P nr 1

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1

8 00 - 20 00

1. filia nr 1 – Ogród Jordanowski, 91-117 Łódź, ul. Łanowa 14 B

10 00 - 18 00

2. filia nr 2 – Ośrodek Edukacji Ekologicznej „W Lesie Łagiewnickim”, 91-518 Łódź, ul. Wycieczkowa 107

8 00 - 14 00

3. Filia nr 3 – Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda 91 – 416, ul. Pomorska 16 a, tel. 42 6331363

pon – pt. 800 - 19 00 sob. 9 00 - 15 00

REGULAMIN UCZESTNICTWA W DZIAŁALNOŚCI

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

  Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi jest placówką oświatową prowadzącą działalność:
 • w formach stałych (stałe zajęcia umieszczone w tygodniowym planie zajęć)
 • okresowych (półkolonie zimowe i letnie, krótkie formy kursowe, projekty)
 • okazjonalnych (np. imprezy).
  Uczestnikami Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi mogą być dzieci, młodzież i dorośli.
 1. Uczestnik ma prawo do systematycznej informacji o swoich postępach.
 2. Po zakończeniu rocznego cyklu zajęć, umieszczonych w tygodniowym planie, uczestnik otrzymuje certyfikat.
 3. Zajęcia określone w tygodniowym planie zajęć rozpoczynają się nie wcześniej niż 1 września i kończą nie później niż 1 lipca.
 4. W czasie ferii i przerw świątecznych zajęcia stałe mogą nie odbywać się.
 5. Dane osobowe uczestnika podlegają ochronie zgodnie z aktualnymi przepisami.
 6. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i rozprowadzania środków odurzających.
 7. Od uczestników oczekuje się kulturalnego zachowania i poszanowania mienia placówki.
 8. Niestosowanie się do zasad określonych w pkt. 6 lub 7 może spowodować skreślenie z listy uczestników, a także zastosowanie innych środków przewidzianych prawem.
 9. Prawa i obowiązki uczestnika a także nagrody i kary są zamieszczone w statucie CZP 1.
 10. Uczestnictwo w świetlicy środowiskowej regulowane jest odrębnym regulaminem.
Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 12/2007 z dnia 26.11.2007 r.


Organem prowadzącym Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 jest Miasto Łódź.
Celem działalności CZP nr 1 jest wspieranie edukacyjnego i artystycznego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych wychowawczo oraz osób niepełnosprawnych, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży, prowadzenie edukacji kulturalnej, tworzenie wzorów i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu, integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, prowadzenie współpracy międzynarodowej.
Swoje cele CZP nr 1 realizuje poprzez prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczestników, prowadzenie klubów i świetlic dla dzieci i młodzieży, prowadzenie klubu integracji środowiskowej, prowadzenie zajęć integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi, organizowanie imprez masowych, prelekcji, wystaw, konkursów, przeglądów i prezentacji dorobku placówki, uczestnictwo w konkursach, przeglądach, olimpiadach na wszystkich poziomach, organizowanie półkolonii, wycieczek, rajdów, imprez rekreacyjnych i zajęć prozdrowotnych, prowadzenie międzynarodowej wymiany młodzieży, prowadzenie zajęć przyrodniczych i ekologicznych, organizowanie kursów, szkoleń, seminariów i konferencji, realizacja innych projektów dla dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami, radami osiedla lub organizacjami pozarządowymi.
| Menu |
© 2019 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600