• Wersja kontrastowa ALT + 4

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

Biuletyn Informacji Publicznej CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

ORGANIZACJA I PRZEDMIOT DZIALALNOŚCI PLACÓWKI

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1
8 00 - 20 00
1. Filia nr 1 – Ogród Jordanowski, 91-117 Łódź, ul. Łanowa 14 B
10 00 - 18 00
2. Filia nr 2 – Ośrodek Edukacji Ekologicznej „W Lesie Łagiewnickim”, 91-518 Łódź, ul. Wycieczkowa 107
8 00 - 14 00
3. Filia nr 3 – Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda 91 – 416, ul. Pomorska 16 a, tel. 42 6331363
pon – pt. 800 - 19 00 sob. 9 00 - 15 00


REGULAMIN UCZESTNICTWA W DZIAŁALNOŚCI

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi jest placówką oświatową prowadzącą działalność:

 • w formach stałych (stałe zajęcia umieszczone w tygodniowym planie zajęć)
 • okresowych (półkolonie zimowe i letnie, krótkie formy kursowe, projekty)
 • okazjonalnych (np. imprezy).

   Uczestnikami Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi mogą być dzieci, młodzież i dorośli.
  1. Uczestnik ma prawo do systematycznej informacji o swoich postępach.
  2. Po zakończeniu rocznego cyklu zajęć, umieszczonych w tygodniowym planie, uczestnik otrzymuje certyfikat.
  3. Zajęcia określone w tygodniowym planie zajęć rozpoczynają się nie wcześniej niż 1 września i kończą nie później niż 1 lipca.
  4. W czasie ferii i przerw świątecznych zajęcia stałe mogą nie odbywać się.
  5. Dane osobowe uczestnika podlegają ochronie zgodnie z aktualnymi przepisami.
  6. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i rozprowadzania środków odurzających.
  7. Od uczestników oczekuje się kulturalnego zachowania i poszanowania mienia placówki.
  8. Niestosowanie się do zasad określonych w pkt. 6 lub 7 może spowodować skreślenie z listy uczestników, a także zastosowanie innych środków przewidzianych prawem.
  9. Prawa i obowiązki uczestnika a także nagrody i kary są zamieszczone w statucie CZP 1.
  10. Uczestnictwo w świetlicy środowiskowej regulowane jest odrębnym regulaminem.

  Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 12/2007 z dnia 26.11.2007 r.


  Organem prowadzącym Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 jest Miasto Łódź.
  Celem działalności CZP nr 1 jest wspieranie edukacyjnego i artystycznego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych wychowawczo oraz osób niepełnosprawnych, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży, prowadzenie edukacji kulturalnej, tworzenie wzorów i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu, integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, prowadzenie współpracy międzynarodowej.
  Swoje cele CZP nr 1 realizuje poprzez prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczestników, prowadzenie klubów i świetlic dla dzieci i młodzieży, prowadzenie klubu integracji środowiskowej, prowadzenie zajęć integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi, organizowanie imprez masowych, prelekcji, wystaw, konkursów, przeglądów i prezentacji dorobku placówki, uczestnictwo w konkursach, przeglądach, olimpiadach na wszystkich poziomach, organizowanie półkolonii, wycieczek, rajdów, imprez rekreacyjnych i zajęć prozdrowotnych, prowadzenie międzynarodowej wymiany młodzieży, prowadzenie zajęć przyrodniczych i ekologicznych, organizowanie kursów, szkoleń, seminariów i konferencji, realizacja innych projektów dla dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami, radami osiedla lub organizacjami pozarządowymi.

 • do góry