• Wersja kontrastowa ALT + 4

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Logo CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.

Elementy niedostępne

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

  • Podjęte zostały kroki mające na celu uzyskanie pełnej dostępności plików znajdujących się w ramach strony internetowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

W ramach strony internetowej występują następujące skróty klawiaturowe:

  • Przejdź do głównego menu ( ALT + 0 )
  • Przejdź do treści ( ALT + 1 )
  • Przejdź do wyszukiwarki ( ALT + 3 )
  • Wersja kontrastowa ( ALT + 4 )

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Janusz Kwiatosiński, j.kwiatosinski@czp1.elodz.edu.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (42) 655 06 00, (42) 655 06 30 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39

Dostępność architektoniczna

Budynek CZP 1, Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39
Wejście do budynku znajduje się od strony skrzyżowania ul. Zawiszy Czarnego z ul. Krawiecką.
Przed wejściem znajdują się dwustopniowe schody z podjazdem dla wózków.
Na wprost wejścia znajduje się recepcja w której w godzinach pracy placówki dyżuruje pracownik.
Budynek jest wielokondygnacyjny – poziom -1, poziom recepcji, parter, piętra I – III oraz strych.
Na wszystkie kondygnacje prowadzą dwie klatki schodowe.
Na każdej kondygnacji oprócz strychu znajdują się sale zajęciowe oraz toalety.
Żadna z toalet nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na poziomie -1 znajduje się szatnia, do której prowadzą schody po prawej stronie recepcji.
W budynku nie ma windy ani udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym osoby niepełnosprawnej.
Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Placówka nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych.

Budynek i teren Filii Nr 1
– Ogród Jordanowski, Łódź, ul. Łanowa 14 b
Wejście do Ogrodu Jordanowskiego w Łodzi znajduje się z dwóch stron terenu – od strony północnej (furtka) oraz od strony południowej (furtka + brama). Od strony północnej do budynku prowadzi równa kostka brukowa umożliwiająca poruszanie się wózkami dziecięcymi oraz wózkami inwalidzkimi. Od strony południowej prowadzi równa droga wyłożona trelinką i kostką brukową umożliwiająca dojazd do budynku.
Wejście do budynku Ogrodu Jordanowskiego w Łodzi znajduje się od strony południowej. Przed wejściem znajduje się taras z pochylnią wjazdową o powierzchni 20 m 2. Drzwi wejściowe zostały wyposażone w samozamykacz z funkcją stop (regulowany hamulec umożliwiający pozostawienie otwartych drzwi pod wyznaczonym kątem). Drzwi modułowe umożliwiają otwarcie dwóch skrzydeł poszerzając możliwości wejściowe dla wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich. Od północnej strony budynku znajduje się drożne wyjście ewakuacyjne.
Na teren Ogrodu Jordanowskiego możliwy jest wstęp z psem asystującym osoby niepełnosprawnej w innych przypadkach obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt Na terenie Ogrodu Jordanowskiego znajduje się plac zabaw.

Budynek i teren Filii Nr 2
– Ośrodek Edukacji Ekologicznej „W Lesie Łagiewnickim”, Łódź, ul. Wycieczkowa 107
Wejście na ogrodzony teren od ul. Wycieczkowej prowadzi przez dwuskrzydłową bramę wjazdową i furtkę. Od wyasfaltowanej ulicy Wycieczkowej, aż do wejścia do budynku prowadzi droga szutrowa i z jednej strony chodnik. Ponad hektarowy teren ogrodzony jest siatką metalową na podmurówce. Oświetlenie zmierzchowe znajduje się na budynku przy głównym wejściu i lampa zmierzchowa, ruchowa przy bramie wjazdowej.
Budynek ma sześć par drzwi wejściowych, do wszystkich prowadzą schody zewnętrzne 6-8 stopni. Wszystkie schody mają poręcze. Przy głównym wejściu schody zostały przebudowane i poszerzone. Żadne wejście nie spełnia warunków podjazdu dla niepełnosprawnych.
W budynku znajdują się 4 sale dydaktyczne różnej wielkości. Pozostałą powierzchnię zajmują pomieszczenia funkcyjne i ciągi komunikacyjne. W budynku znajdują się po dwie toalety damskie i męskie. W głównej części budynku toaleta męska, wyposażona w dwie kabiny toaletowe i pisuar, umywalkę i toaleta damska dwie kabiny toaletowe i umywalka.
W prawym skrzydle znajdują się toalety: damska i męska obie jednakowo wyposażone: z jedną toaletą, dwiema umywalkami i dwiema kabinami prysznicowymi. Żadna z toalet nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ani dostępnością, ani wielkością ani wyposażeniem.

Budynek Filii Nr 3
– Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda, Łódź, ul. Pomorska 16 a
Z poziomu terenu na poziom parteru prowadza schody oraz pochylnia, wejście do budynku w poziomie parteru, przy wejściu znajduje się recepcja w której w godzinach pracy placówki dyżuruje pracownik. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Budynek składa się z 2 części, wschodniej (starej) i zachodniej(nowej), pomiędzy którymi znajduje się klatka schodowa obsługująca obie części oraz winda obsługująca część nową, w której znajdują się pomieszczenia eksperymatarium, pracownia plastyczna, świetlica, pomieszczenia biurowe oraz taras widokowy. Dostęp do pomieszczeń części zachodniej (starej) zapewniają schody.
Budynek nie ma wydzielonego parkingu z miejscami dla osób niepełnoprawnych.
Wewnątrz budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym osoby niepełnosprawnej.
Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Boisko ORLIK, Łódź, ul. Pankiewicza 15
Boisko ORLIK znajduje się na terenie Zgromadzenia oo. Bernardynów. Dojście i dojazd do boiska biegnie przez teren Zgromadzenia od bramy wjazdowej od strony ul. Pankiewicza.
Obiekt składa się z dwóch boisk oraz parterowego pawilonu, w którym znajdują się szatnie, toalety (w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie dla animatorów oraz pomieszczenie gospodarcze.
Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Obiekt nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych.


do góry